Vad är amortering?

Vad är egentligen amortering och vad betyder amortering? Måste man amortera vid lån och hur mycket? På denna sida går vi igenom allt du behöver veta kring amortering av lån.

Vad är amortering?

Amortering är detsamma som att betala av på en låneskuld. Ofta betalar du periodiskt – varje månad. All kreditgivning förutsätter att kredittagaren ska återbetala sin skuld. En ersättning för ränta ska också betalas ut till kreditgivaren. Räntan beräknas på den restskuld som kunden vid varje tillfälle har. Hur återbetalningen skall gå till regleras i skuldebrev. Det finns huvudsakligen två olika amorteringsalternativ.

Vad betyder rak amortering?

Lån med rak amortering innebär att den ursprungliga skulden delas med det antal amorteringstillfällen som avtalats. Vid varje amorteringstillfälle skall detta belopp amorteras. Utöver amorteringen skall även ränta betalas. Amorteringsbeloppet är lika stort under hela kredittiden och räntan minskar därför. Ett lån med rak amortering kommer därför att minska vid varje lånetillfälle.

Vad betyder rörlig amortering?

Annunitetsmetoden innebär att man räknar fram ett belopp som betalas vid varje amorteringstillfälle. Beloppet täcker både ränta på restskuld och amortering så att lånet är slutbetalt vid kredittidens slut. Vid början av återbetalningstiden betalas främst ränta och en mindre del amortering. Efterhand som skulden amorteras av så minskar räntetiden och amorteringsdelen ökar. Mot slutet av kredittiden så utgörs annuiteten av en mindre del ränta och en större del amortering.

Ett annuitetslån förutsätter att räntan är oförändrad under hela återbetalningstiden. Om räntan ändras kan man bibehålla annuiteten, det vill säga fortsätta att amortera samma belopp. Detta kallas för falsk annuitet eller räkna ut en ny annuitet baserad på den nya räntan. Dessa förhållanden ska regleras i skuldebrevet.