Vad är en obligation?

En obligation är ett räntebärande, vanligt på flera år löpande skuldebrev, vilket är ett intyg på att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut ( i form av bostadsobligationer) eller ett större företag (företags – eller industriobligationer). Obligationer är vanligen kupongobligationer, vilket innebär att de förutom det nominella beloppet (det belopp som de är utställda på), vid löptidens slut även ges periodiska utbetalningar. Dessa obligationer garanterar en säkert och tryggt sparande, men ger ingen snabb eller hög avkastning som exempelvis aktier kan göra. Obligationer som enbart ger nominellt belopp benämns nollkuponger.

Vad är en premieobligation?

Utöver dessa bägge obligationer finns det även en premieobligationer. En premieobligation är en typ av säkerhetsobligation där räntan smalas i en pott och delas ut bland innehavarna. Staten (Riksgälden) står för denna typ av sparande. Vinsten är skattefri och man är alltid garanteras insatsen tillbaka. Priset för ”lotten” kan sägas vara inflationen som urholkar på obligationerna under den tiden skuldebrevet löper.

Vad är en bostadsobligation?

Bostadsobligationer är en annan obligation som ges ut av bostadsinstituten för att finansiera deras utlåning. De största låntagare av dessa obligationer är SBAB som ägs av staten, Spintab (Swedbank) och SEB Bolån. Bostadsobligationer ligger avkastningsmässigt högre än stadsobligationer. Likviditeten upprätthålls genom att bankerna förbinder sig att stötta priserna till varandra för sina obligationer. Bostadsobligationerna har en varierande löptid, vilket lockar många att investera, och det finns en fungerande andrahandsmarknad för dessa obligationer.

En annan form av obligationer är aktieindexobligationer, även kallade börsobligationer. Avkastningen på dessa obligationer är inte knutna till sparränta utan på kursutvecklingen på en eller flera aktiemarknader. Denna produkt är att betrakta som en finansiell tjänst och innehåller normalobligationer med en löptid på vanligtvis mellan 2 – 5 år. Skillnaden mot en vanlig obligation är alltså att räntan köper aktieoptioner.

Obligationens ursprungliga valutavärde

Obligationens ursprungliga valutavärde betalas tillbaka när produkten löpt ut Istället för att räntan betalas till köparen av obligationen (utlånaren) eller en återinvestering sker i obligationer så betalas alltså indexoptioner. Aktieobligationerna kombinerar därmed möjligheterna till god avkastning med obligationernas trygghet.